Asociația TURISM ISTORIC

Scopul şi statutul ASOCIATIEI TURISM ISTORIC

– Extrase –

ART. 1. Se constituie, în baza Legii nr. 246/2005 şi potrivit prezentului Statut, Asociaţia TURISM ISTORIC.

ART. 2.  “TURISM ISTORIC” este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Legii nr. 246/2005 (…)

ART. 4.  “TURISM ISTORIC” este o Asociaţie non-guvernamentală, non-profit, independentă, cu beneficiu public. (…)

ART. 6.  Asociaţia poate deschide filiale şi sucursale în alte localităţi sau judeţe din ţară sau străinătate; poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în uniuni sau federaţii, cu alte instituţii şi persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

ART. 7. Scopul. Fondatorii Asociaţiei “TURISM ISTORIC” doresc să se asocieze în scopul de a promova cultura, istoria şi valorile patrimoniului cultural, dar şi să se implice în probleme urbanistice, urmărind păstrarea patrimoniului arhitectural şi urbanistic.

ART. 8. Obiectivele organizaţiei vin în sprijinul îndeplinirii scopului propus şi pledează pentru:

a)      promovarea istoriei, a culturii şi a valorilor patrimoniului naţional;

b)      păstrarea şi valorificarea în mod constructiv a patrimoniului cultural naţional;

c)      informarea unui public cât mai larg despre patrimoniul arhitectural, urbanistic şi istoric al localităţilor din România ;

d)     promovarea turismului ce are la bază vizitarea unor obiective istorice şi de patrimoniu;

e)      organizarea unor acţiuni cu caracter civic şi turistic faţă de diverse monumente istorice – igienizări voluntare;

f)       dialogul şi colaborarea dintre instituţiile statului în beneficiul obiectivelor turistico-istorice;

g)      ideea de parteneriat public privat în beneficiul monumentelor de patrimoniu;

h)      angrenarea mass media în procesul de informare despre diverse monumente istorice;

i)        cultivarea şi respectarea transparenţei în deciziile autorităţilor centrale şi locale relative la arhitectura urbană şi protecţia patrimoniului şi a mediului înconjurător;

j)        promovarea voluntariatului şi stimularea vieţii asociative în rândul tinerilor care ar trebui să-şi cunoască istoria dincolo de paginile manualelor şcolare;

k)      îmbunătăţirea cadrului legislativ şi a practicii în domeniul patrimoniului, a arhitecturii şi urbanismului, în acord cu legislaţia europeană şi cu bunele practici implementate deja în unele ţări membre;

l)        dezvoltarea unui sistem de beneficii culturale, educative, recreative pentru petrecerea timpului liber;

m)    editarea de brosuri, cărţi şi publicaţii proprii, crearea de materiale audio-video şi multi media, a unor web site-uri în probleme ce ţin de domeniile în care asociaţia acţionează;

n)      colaborarea cu organizaţii similare din ţară şi de peste hotare pentru a desfăşura diverse proiecte în domeniul promovării istoriei, culturii şi a patrimoniului cultural naţional.

ART. 9. Membrii. Asociaţia este compusă din:

a)      Membri;

b)      Membri de onoare (fără drept de vot);

c)      Colaboratori voluntari;

d)     Personal angajat, potrivit Legislaţiei muncii.

Poate deveni membru al Asociaţiei “TURISM ISTORIC” orice persoană care depune o adeziune scrisă în acest sens. Calitatea de membru se dobândeşte prin aprobarea adeziunii de către Consiliul Director. Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director persoanelor care şi-au adus o contribuţie importantă la desfăşurarea activităţii Asociaţiei sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociaţiei. Excluderea unui membru se face de către Consiliul Director, la propunerea a cel puţin doi membri ai Asociaţiei.

ART. 11. Structura.

Organul de conducere al Asociaţiei “ TURISM ISTORIC” este Adunarea generală, alcătuită din totalitatea asociaţilor.
Organul executiv al Asociaţiei “ TURISM ISTORIC” este Consiliul Director.

Organul de control al Asociaţiei “ TURISM ISTORIC” va fi reprezentat de un membru  al Asociaţiei, desemnat de Adunarea generală.

Organul de reprezentare a Asociaţiei “ TURISM ISTORIC” este reprezentat de Preşedinte şi de cei doi Vicepreşedinţi.

ART. 16. Consiliul director.

Consiliul director este organul executiv al Asociaţiei “TURISM ISTORIC” şi este compus dintr-un număr împar de membri, minimum trei şi maximum şapte. Preşedintele conduce Consiliul director şi reprezintă  în relaţiile cu terţii.

ART. 17. Şedinţele Consiliului director.

Consiliul director se întruneşte în şedinţă ordinară o dată pe lună, şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar.

 ART. 18. Atribuţiile Consiliului director.

Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale. În exercitarea competenţei sale, Consiliul director:
a) prezintă adunării generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia financiara anuală, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
c) aproba organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;
d) aproba primirea de noi membri şi hotărăşte ridicarea calităţii de membru, la cererea celui în cauză sau la cererea a cel puţin doi membri ai Asociaţiei;
e) poate împuternici orice persoana, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al Asociaţiei, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei sau pentru a îndeplini orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală;
f) hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală. (…)

ART. 20. Preşedintele.

Preşedintele Asociaţiei “ TURISM ISTORIC” are următoarele atribuţii:
a) reprezintă  în relaţiile cu terţii;
b) coordonează activitatea compartimentelor Asociaţiei;
c) conduce Consiliul director şi prezidează Adunarea generala;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală;
În lipsa Preşedintelui Asociaţiei, vicepreşedinţii exercită atribuţiile acestuia. (…)